Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities en begrippen
1.1. Met Inner Power Circle wordt bedoeld: MCM2100 B.V., handelend onder de naam Inner Power Circle, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 60434759 en diensten leverend op het gebied van consultancy, workshops, organisatie advies.
1.2 MCM2100 B.V. is de enige beslissingsbevoegde functionaris van Inner Power Circle.
Eventuele door derden, namens Inner Power Circle gemaakte afspraken, zijn niet bindend.
1.3 Inner Power Circle verricht haar diensten (mede) met behulp van door haar
ingeschakelde derden. Inner Power Circle kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
1.4 Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Inner Power Circle heeft verstrekt, dan wel zijn/haar eventuele rechtsopvolger(s).
1.5 De opdrachtgever is degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Inner Power Circle, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke
afspraken met Inner Power Circle zijn gemaakt.
1.6 De deelnemer/klant is de persoon of zijn de personen aan wie Inner Power Circle haar diensten verleent.
1.7 De opdrachtgever en deelnemer/klant kunnen, maar hoeven niet dezelfde te zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Inner Power Circle. Inner Power Circle behoudt zich het recht voor deze in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3 – Opdrachtverlening
3.1 Offertes van Inner Power Circle zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Inner Power Circle is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Inner Power Circle zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Inner Power Circle te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
3.2 Een opdracht wordt verleend indien de (deel)betaling wordt gedaan voor het
programma door opdrachtgever of bij schriftelijk akkoord bevinden van een overeenkomst die is uitgebracht door Inner Power Circle. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de opdrachtbevestiging.
3.3. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Inner Power Circle
uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Inner Power Circle, en wel conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Inner Power Circle een aanvang is gemaakt.

Artikel 4 – Tussentijdse wijziging in de opdracht
Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Inner Power Circle de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk
aanvullend in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.

Artikel 5 – Inspanningsverplichting
Inner Power Circle zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Inner Power Circle niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Artikel 6 – Aanbiedingen en totstandkoming
Alle door Inner Power Circle gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Inner Power Circle uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Aanvaarding van een aanbieding door opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk.

Artikel 7 – Verplichtingen opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal
deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door Inner Power Circle. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan Inner Power Circle verschuldigd.
7.2 Indien deelnemer/klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na
vooraf verkregen toestemming van Inner Power Circle, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, aangedragen door opdrachtgever. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Inner Power Circle nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Inner Power Circle daarom verzoekt, verschaft opdrachtgever aan Inner Power Circle op zijn/haar
locatie kosteloos een werkruimte met internetaansluiting.
7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij opdrachtuitvoering door opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Inner Power Circle.

Artikel 8 – Tarieven, kosten en prijzen
8.1 In de offerte van Inner Power Circle staat duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten door Inner Power Circle voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.
8.2 De door Inner Power Circle opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door
opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan Inner Power Circle te worden betaald, tenzij expliciet anders
aangegeven staat.

Artikel 9 – Facturering en betalingsvoorwaarden
9.1 Het honorarium van Inner Power Circle en de door haar aan de opdrachtgever
doorbelaste kosten, worden door Inner Power Circle steeds bij schriftelijke declaratie aan opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Inner Power Circle kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een deel daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
9.2 Betaling door opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na
declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
9.3 Na deze vervaldag is opdrachtgever in verzuim en is zij aan Inner Power Circle over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Inner Power Circle worden opgeschort, dit zonder dat Inner Power Circle dientengevolge jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
Bovendien is Inner Power Circle in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Inner Power Circle of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Inner Power Circle te maken (incasso- en andere (buiten)gerechtelijke) kosten voor rekening van de
opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdracht-som.
9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan Inner Power Circle, dan is Inner Power Circle gerechtigd het gehele bedrag
op te eisen.

Artikel 10 – Annuleringsvoorwaarden
Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Inner Power Circle niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
10.1 Online programma’s: na bestelling en aanmelding: 100% van de kosten verschuldigd, ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de aangeboden content.
10.2 Coaching- en/of consultancytrajecten: na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel verschuldigd.
10.3 Coaching op locatie: annuleren van gereserveerde uren binnen 24 uur voor aanvang:
100% van de kosten van de geannuleerde uren verschuldigd.
10.4 In company workshops of presentaties: annuleren van workshop of presentatie zonder bericht: 100% van de kosten verschuldigd.
10.5 Deelname aan workshops: annuleren van workshopdeelname zonder bericht: 100% van de kosten verschuldigd.
Annuleren van deelname aan workshops binnen 30 dagen voor aanvang: 100% van de kosten verschuldigd.
Bij annuleren tot 30 dagen voor aanvang van de workshop vindt terugbetaling plaats, minus 25% t.b.v. administratiekosten.
10.6 Presentatie of workshop in beheer van opdrachtgever: annuleren van workshop of
presentatie zonder bericht: 100% van de kosten verschuldigd.
10.7 Deelname aan events: annuleren van eventdeelname zonder bericht: 100% van de kosten verschuldigd.
Annuleren van eventdeelname binnen 30 dagen voor aanvang: 100% van de kosten
verschuldigd.
Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van het event vindt terugbetaling plaats, minus 25% t.b.v. administratiekosten.
Artikel 11 – Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging en/of voorstel en/of offerte. Hierin wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 12 – Tussentijdse beëindiging van de opdracht
12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde
offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, heeft Inner Power Circle desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.
12.3 Inner Power Circle mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Inner Power Circle houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
13.1 Inner Power Circle en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Inner Power Circle geleverde zaken en/of diensten.
13.2 Daarnaast is Inner Power Circle nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Inner Power Circle rust ter zake ook slechts een inspanningsverbintenis (zie tevens artikel 5).

Artikel 14 – Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, video’s, opdrachten en methoden die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Inner Power Circle voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van Inner Power Circle. Datzelfde geldt ook voor de door Inner Power Circle uit te brengen
(tussen- en/of eind-)rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze
rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of
meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen
toestemming van Inner Power Circle, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 15 – Geheimhouding
Inner Power Circle is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever bekend is geworden.

Artikel 16 – Bijzondere bepalingen
16.1 Inner Power Circle behoudt zich het recht voor om deelnemers van een dienst of online programma die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de dienst/online programma verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden mede gedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de
verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van het online programma of dienst aan Inner Power Circle.
16.2 Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlands recht van toepassing.
16.3 Geschillen zullen in eerste instantie via een mediator worden opgelost. Mocht er via een mediator geen oplossing komen, wordt een geschil beslecht door de gang naar een Nederlandse rechter.

Artikel 17 – Lidmaatschap en online programma’s/cursussen
17.1 Het lidmaatschap en/of online programma kan iedere dag ingaan. De overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving met de hierbij overeengekomen lidmaatschaps- of online
cursusduur.
17.2 De lidmaatschapsbijdrage en/of het online cursus bedrag is bij vooruitbetaling
verschuldigd.
17.3 Lidmaatschapsbijdrage en/of het online cursus bedrag is verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de aangeboden content.
17.4 De duur van het lidmaatschap en/of online cursus toegang bedraagt 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen in de offerte of opdracht- bevestiging.
17.5 Na aanmelding of het toesturen van inloggegevens kan geen aanspraak gemaakt
worden op restitutie.
17.6 Inner Power Circle houdt zich het recht voor de inhoud van de aangeboden content,
inclusief de inhoud en hoeveelheid van coaching en begeleiding te allen tijde te wijzigen, zonder dat de overeengekomen opdracht daartoe gewijzigd of in welke mate dan ook aangepast dient te worden.

Hoorn, 2 januari 2021