Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities en begrippen
1.1. Met Inner Power Circle wordt bedoeld: het bedrijf van Mieke Boots in de Nieuwe Wereld. Het helpt jouw aan je blauwdruk op basis van Tzolkin om volledig in jouw kracht te gaan staan en jouw potentieel te benutten. Hoe bedrijven in de Nieuwe Wereld zijn vormgegeven is nog in ontwikkeling. 
1.2 Door met Inner Power Circle te gaan samenwerken, sta je erachter dat je je verbindt met ondernemen in de Nieuwe Wereld. Je neemt zelf verantwoordelijkheid voor jouw leven, ik doe dat ook. Hierbij verbind ik mij graag met andere gelijkgestemden om de wereld écht een beetje mooier te maken. 
1.3 Inner Power Circle verricht haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. Dit zullen veelal gelijkgestemden zijn die ook hun bijdrage aan de Nieuwe Wereld willen leveren en hiervoor hun kwaliteiten, talenten en gaven voor inzetten. 
1.4 De deelnemer/klant is de persoon of zijn de personen aan wie Inner Power Circle haar diensten verleent.
1.7 De opdrachtgever en deelnemer/klant kunnen, maar hoeven niet dezelfde te zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Inner Power Circle. Inner Power Circle behoudt zich het recht voor deze, naar gelang de Nieuwe Wereld verder vorm krijgt, aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3 – Opdrachtverlening
3.1 Een opdracht wordt verleend indien de (deel)betaling wordt gedaan voor de afgenomen dienst (bijv. een Soul Business Blueprint of Tzolkin-Toolkit. 
3.2. Inner Power Circle gaat uit van wederzijds vertrouwen dat helemaal past bij de Nieuwe Wereld. Wij willen beide het beste en doen wat in ons vermogen wat hiervoor nodig is. 

Artikel 4 – Tussentijdse wijziging in de opdracht
Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Inner Power Circle de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, in onderlinge afstemming, tot een passende extra waardebepaling leiden voor de opdrachtgever. 

Artikel 5 – Inspanningsverplichting
Inner Power Circle zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Ook ik blijf mij ontwikkelen en dat zou kunnen betekenen – ik leer immers iedere dag – en dat zou kunnen betekenen dat het ene product de ene keer net wat anders is dan de keer erna. 

Artikel 6 – Levertijden, waardebepaling en betaling
6.1 Inner Power Circle hanteert levertijden van 5-7 werkdagen, waarbij ik zo efficiënt mogelijk mijn tijd probeer in te delen. Ik werk er naartoe om de Inner Power Profielen op vaste dagen te versturen. 
6.2 Ondernemen in de Nieuwe Wereld vraagt ook om een nieuwe vorm van waardebepaling. De prijzen die worden gehanteerd voor producten zijn vanaf prijzen. Mocht het voor jou meer waard zijn, dan kun je mij dit laten weten en betaal jij voor wat je het waard vindt. Wil je dolgraag een product hebben, maar zit je nu heel erg krap bij kas? Ook dan kunnen we kijken wat er wél mogelijk is. 
Ken je het pay it forward principe? Bekend hiervan is dat je een kopje koffie voor de volgende klant betaalt of diegene die het goed kan gebruiken, maar het nu niet kan betalen. Ook dat is mogelijk bij Inner Power Cirle. Samen maken we de wereld mooier en zoals geschreven passen hier nieuwe vormen van waardebepaling bij. 
–> Suggesties zijn welkom! 
6.3 Op de producten en diensten van Inner Power Circle zit geen BTW, dus de prijs die wordt gecommuniceerd is een all in prijs.
6.4 De uitwisseling van geld ten behoeve van de waardebepaling vindt in onderling overleg plaats. 

Artikel 7– Intellectueel eigendom
7.1 Modellen, technieken, video’s, opdrachten en methoden die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Inner Power Circle voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van Inner Power Circle. Eventueel gebruik ervan is mogelijk tenzij dit wordt afgestemd en er een bronvermelding plaatsvindt. Creaties door Inner Power Circle zijn er niet om alleen voor zichzelf te houden, als je hier ook een meerwaarde van zit kan worden gekeken hoe dit door jou kan worden gebruikt. 

Artikel 17 – Lidmaatschap en online programma’s/cursussen
17.1 Het lidmaatschap en/of online programma kan iedere dag ingaan. De overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving met de hierbij overeengekomen lidmaatschaps- of online cursusduur.
17.2 Voor een lidmaatschap wordt om een vooruitbetaling gevraagd van het bedrag dat hiervoor wordt gevraagd.
17.3 Lidmaatschapsbijdrage en/of het online cursus bedrag is verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de aangeboden content.
17.4 De duur van het lidmaatschap en/of online cursus toegang bedraagt 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen.
17.5 Inner Power Circle houdt zich het recht voor de inhoud van de aangeboden content, inclusief de inhoud en de geboden coaching/begeleiding te allen tijde te wijzigen. 

~ februari 2023 ~